ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ

     รองศาสตราจารย์ ภญ. วราภรณ์ ปัณณวลี ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

Leave a Reply