นายภวิต สูตะบุตร และ นายดนุพนธ์ ทะสา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มอบสมุดบันทึกแด่อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี

นายภวิต สูตะบุตร และ นายดนุพนธ์ ทะสา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มอบสมุดบันทึกแด่อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี

     นายภวิต สูตะบุตร และ นายดนุพนธ์ ทะสา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มอบสมุดบันทึกแด่อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี สำหรับสมุดบันทึกเล่มนี้ เป็นกิจกรรมของสาขาวิชาเพื่อให้รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 มอบให้กับรุ่นน้องชั้นปีที่ 1 โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันทุกปี สำหรับปีนี้ได้น้อมนำเอาหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประกอบในสมุดเล่มนี้ เพื่อให้รุ่นน้องได้นำหลักคำสอนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply