ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ

ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ

     มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นั้น คณะกรรมการฝ่ายครุยวิทยฐานะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ประสงค์จะใช้บริการชุดครุยจากร้าน THE GREAT ซึ่งทางร้านฯ ยินดีให้บริการยืมชุดฯ ฟรี คณะกรรมการฯ จึงขอแจ้งกำหนดการรายละเอียดการยืนยันข้อมูล การรับ-ส่งคืนชุดครุย โดยส่งแบบยืนยันการใช้บริการชุดครุยฯ ให้สำหรับบุคลากรที่เคยใช้บริการยืมชุดครุยในปีการศึกษาที่ผ่านมา กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการยืมชุดครุย  และส่งกลับมายัง คณะเศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำหรับบุคลากรใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการสามารถแจ้งข้อมูลได้ด้วยตนเองรายละเอียดดังตาราง (ดาวน์โหลดใบจองได้จากไฟล์แนบ)

TO   : All Payap University Faculty Members
 
     According to the announcement of PYU on the 40th commencement ceremony which will be on Saturday November 11, 2017. The committee of academic apparel would like to inform all PYU staffs who want to borrow academic apparel that THE GREAT offers a free lending service.
 
     For staffs who have the borrowing record from the previous year please fill the application form and send it to the committee at the Faculty of Economics by October 16, 2017. For those who does not have the record, please contact the committee at room number CH 106 or CH 107, Chalermprakiat building. Click.

Leave a Reply