ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

Leave a Reply