ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

     ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ฝั่งตะวันออก) รอบแรก เวลา 12.00 น. ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะบริหารธุรกิจ และ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รอบที่สอง เวลา 14.00 น. ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ในการนี้ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท จากนั้นวิทยาลัยดุริยศิลป์จะได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับเกียรติบัตรเกียรตินิยม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 - 851478 ต่อ 334

Leave a Reply