ม.พายัพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา
 
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำกิจกรรม
5. คุณสมบัติอื่น ๆ :
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
• สามารถทำงานเป็นกะ
• มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ศักยภาพ
1. ด้านทักษะ :  ภาวะผู้นำ  การให้คำปรึกษา  การโน้มน้าวจิตใจ  สันทนาการ
2. ด้านพฤติกรรม : มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ รอบคอบ
เวลาทำงาน
ทำงานแบ่งเป็น 2 กะ โดยมีการจัดตารางการทำงานสับเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์
- เช้า 08.00 – 17.00 น.
- บ่าย 13.00 – 22.00 น.
(การทำงานในวันหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย สามารถนำแลกเปลี่ยนเป็นการหยุดวันอื่น ๆ โดยแจ้งการลาล่วงหน้า)
 
ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053)  851478  ต่อ 311, 312  E-mail : person@payap.ac.th

Leave a Reply