ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย/หญิง
2. อายุ : 35-40 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนานักศึกษา
5. คุณสมบัติอื่น ๆ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office for Windows ได้เป็นอย่างดี
 
ขอบข่ายงาน
งานบริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา  และดูแลนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยพายัพ
 
หน้าที่งาน
1. บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากร
2. รวบรวมข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการได้รับความดูแล
3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการติดต่อด้านต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร
พิการ กับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ
4. ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต การปรับตัวในมหาวิทยาลัย
5. ดูแลโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและนักศึกษาพิการ
6. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษา
7. ดูแลงานกีฬาของมหาวิทยาลัย
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย
9. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053)  851478 ต่อ 311, 312 E-mail : person@payap.ac.th

Leave a Reply