ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
-  เพศ : ชาย/หญิง
-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  ด้านความรู้ : มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
-  ด้านทักษะ : มีความรับผิดชอบสูง
-  ด้านพฤติกรรม : ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นที่ยอมรับ
 
ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ
-  งานบริการอาจารย์พิเศษ
-  งานงบประมาณ
-  งานสำนักงาน
-  งานเอกสารคำร้องนักศึกษา
-  งานเอกสาร IS และ Thesis รวมถึงการดูแลนำเสนอจัดสอบโครงร่างและรายงานประสานงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สถานที่ วันและเวลาสอบ
-  งานดูแลจัดการประชุมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ
-  ประสานงานนักศึกษาและผู้มาติดต่อสาขาวิชาฯ
-  งานบริการแจ้งคำร้องขอซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด/คำร้องขอซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ และโสตทัศนูปกรณ์ ภายในอาคารเพ็นเทคอสต์  งานเบิกวัสดุ ใบขอซื้อต่าง ๆ
-  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สนใจติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 โทร. 053-851478 ต่อ 311 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ website http//:hr.payap.ac.th/hr และติดต่อได้ทาง e-mail : person@payap.ac.th

Leave a Reply