ม.พายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง “เทคนิคการร้องเพลงลิเก” ในงาน CMU-KM Day 2560

ม.พายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง “เทคนิคการร้องเพลงลิเก” ในงาน CMU-KM Day 2560

     มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง “เทคนิคการร้องเพลงลิเก” ในงาน CMU-KM Day ประจำปี 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลนี้นับเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถใช้เป็นสื่อชี้นำความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจถึงวิถีทางชีวิตที่เหมาะสมถูกต้อง ผ่านสุนทรียะแห่งการร้องเพลงลิเก โดยมีอาจารย์ สุจินดา ไชยากุลสรากร ผู้อำนวยการสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอ และมีผู้สอน/ฝึกซ้อมการแสดงคือ คุณวรวรรณ ขัติชีนะ และ คุณอดิศร เมืองเกียง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

Leave a Reply