Mission คือ จัดการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์สำนักสื่อสารองค์กร
การดำเนินงานของสำนักสื่อสารองค์กร ยึดแนวคิดที่ว่า “ความรักที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด” เป็นแนวคิดหลักในการทำงาน โดยวางระยะเวลาแห่งความสำเร็จในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่สง่างาม น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจในการรับรู้ของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายนอกทั่วไป ภายในเวลา 3 ปี ดังนี้

  1. ปีแรก เร่งสร้าง : ขวัญและกำลังใจ เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายตระหนักในบทบาทแห่งตน และเกิดแรงจูงใจในการร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเชี่ยวชาญในงานปฏิบัติ ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต
  2. ปีที่สอง ร่วมเสริม : ศักยภาพในงานและพันธกิจการรับใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
  3. ปีที่สาม รีบสนับสนุน : ความก้าวหน้าในชีวิตและงานของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดนวัตกรรมการทำงานที่สร้างสรรค์ เป็นคุณค่าแห่งความดีงามคืนสู่สังคม