วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนแฟนเพลงของวงดนตรีอมตะ “The Beatles”

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนแฟนเพลงของวงดนตรีอมตะ "The Beatles"      วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนแฟนเพลงของวงดนตรีอมตะ “The Beatles” ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตเพลงประสานเสียง “The Beatle” ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 19.30 น. ณ ห้องเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก เพื่อรำลึกถึงผลงานของสุดยอดวงดนตรีที่อยู่ในหัวใจใครหลาย ๆ คน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาดุริยศิลป์ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีต่อสาธารณชน      อาจารย์หัทยา เฮ็ฟเนอร์ หัวหน้าโครงการคอนเสิร์ตครั้งนี้ เผยว่า คณะนักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยศิลป์ … Continued

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้  –  5 เมษายน 2561 ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว   ระยะเวลาการศึกษา  – ระยะเวลาในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หมายเหตุ – สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปีการศึกษา (ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา)การจัดการเรียนการสอน  – จัดการเรียนการสอนแบบ ทวิภาค … Continued

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงลูกทุ่งการตลาดครั้งที่ 33 “โจ๊ะ..สนั่นลั่นทุ่ง”

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงลูกทุ่งการตลาดครั้งที่ 33 “โจ๊ะ..สนั่นลั่นทุ่ง”      สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงลูกทุ่งการตลาดครั้งที่ 33 “โจ๊ะ..สนั่นลั่นทุ่ง” ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ สนามหญ้า อาคารทรินิตรี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว       นางสาวพัชราภรณ์ สระทองที นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ เผยว่า … Continued

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 29 หัวข้อ “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018”

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 29 หัวข้อ “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018”      สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 29 หัวข้อ “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018”  ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม  2561 เวลา 08.00 – 16.00 … Continued

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : นวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561 ณ ห้อง VV 303 อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : นวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561 ณ ห้อง VV 303 อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : นวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) วันที่  19 – 20 มีนาคม 2561 ณ ห้อง VV 303 อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 11 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 11 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา      มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 11 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เผยว่า เพื่อฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 44 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ –บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเทียบโอน … Continued

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel) ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2561

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel) ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2561      วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel) ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2561       ค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music … Continued

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ และ Shanghai Normal University ประเทศจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ และ Shanghai Normal University ประเทศจีน      สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ และ Shanghai Normal University ประเทศจีน เรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 1 และ 4 ปีที่ 2 และ 3 เรียนที่ Shanghai Normal University ประเทศจีน สำเร็จการศึกษารับปริญญาจาก 2 สถาบัน โดยมอบทุนเรียนดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50) … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี      มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 30 มีนาคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์ – 23 มีนาคม 2561 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบสัมภาษณ์, สอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ และสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 19 – 20 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 4 พฤษภาคม … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 23 มีนาคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์ – 16 มีนาคม 2561 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 27 มีนาคม 2561 สอบข้อเขียน … Continued

1 2 3 4 13