ผู้ช่วยอธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยดุริยศิลป์

ผู้ช่วยอธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยดุริยศิลป์      อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 ในนาม “ทุน จสต. สังวรณ์ – อาจารย์ฉวีวรรณ  พรหมปาลิต” ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 68 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 68 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 68 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน      อาจารย์ ดร. รักษ์พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 อข่าว 

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559      ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook.com/PYUOfficial)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559      ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะบริหารธุรกิจ และ คณะบัญชี การเงินและการธนาคารโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook.com/PYUOfficial)

จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560

งานทุนการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560      งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืม ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ขั้นตอนการกู้ยืม ความรับผิดชอบของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม รวมถึงวิธีการชำระหนี้คืนกองทุนฯ ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ โดยได้รับเกียรติจากคุณกอบศักดิ์ ด้วงนา หัวหน้าส่วน ผู้จัดการบริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากร ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขชุมชน ด้วยการบริการให้ความรู้และฝึกทักษะทางวิชาการที่ทันสมัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเรื่อง “การทำลูกประคบสมุนไพร”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขชุมชน ด้วยการบริการให้ความรู้และฝึกทักษะทางวิชาการที่ทันสมัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเรื่อง "การทำลูกประคบสมุนไพร"      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ ร้านวัวลายหัตถเวช จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขชุมชน ด้วยการบริการให้ความรู้และฝึกทักษะทางวิชาการที่ทันสมัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเรื่อง “การทำลูกประคบสมุนไพร” ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้ร่วมกับบริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ จัดการอบรมให้ความรู้ “การออมเงิน” ให้แก่คนในชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สภาวะสังคมในปัจจุบันในการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวพระราชดำริบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”      สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องสัมมนานายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากนักธุรกิจมืออาชีพที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ และนักธุรกิจมืออาชีพรุ่นใหม่ เกี่ยวกับแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงคอนเสิร์ต)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงคอนเสิร์ต)      ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องใหม่คณะต่างๆ กับรุ่นพี่ และคณาจารย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงประกวดดาวเดือน)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงประกวดดาวเดือน)      ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องใหม่คณะต่างๆ กับรุ่นพี่ และคณาจารย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

1 2 3 4 8