นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เผยว่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพมุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ เน้นรายวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาปรับตัวให้ทันโลกแห่งการสื่อสารแบบดิจิทัล และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสื่อในรูปแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญในการผลิตและการเลือกใช้สื่อได้อย่างครอบคลุม สามารถบูรณาการการสื่อสารได้หลายมิติในยุคของการหลอมรวมสื่อ อีกทั้งยังเน้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธาน “สัจจะ – บริการ” อันเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยพายัพ      นอกจากนี้ หลักสูตรใหม่ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อให้ได้รับความรู้และรับประสบการณ์จากการทำงานแบบมืออาชีพที่แท้จริง สามารถผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ได้ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นสื่อมวลชนในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ International Peace Park ด้านหลังอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      สำหรับการจัดงาน International Day ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมประจำปีที่มหาวิทยาลัยพายัพจัดขึ้น … Continued

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel)      วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel) ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2561       ค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel) จัดขึ้นโดยเห็นความสำคัญของการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักเรียนระดับใช้มัธยมศึกษาให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างทักษะและจินตนาการแก่นักเรียน … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 11 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เผยว่า เพื่อฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 44 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ –บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2561 นี้ … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ ปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ ปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ ปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45 และพิธีแต่งตั้ง ศาสนาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ เป็นอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ ในวันศุกร์ที่ 16กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      มหาวิทยาลัยพายัพ เดิมคือ วิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นโดย … Continued

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ มุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ มุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เผยว่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพมุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ เน้นรายวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาปรับตัวให้ทันโลกแห่งการสื่อสารแบบดิจิทัล และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสื่อในรูปแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญในการผลิตและการเลือกใช้สื่อได้อย่างครอบคลุม สามารถบูรณาการการสื่อสารได้หลายมิติในยุคของการหลอมรวมสื่อ อีกทั้งยังเน้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธาน “สัจจะ – บริการ” อันเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยพายัพ      นอกจากนี้ หลักสูตรใหม่ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อให้ได้รับความรู้และรับประสบการณ์จากการทำงานแบบมืออาชีพที่แท้จริง สามารถผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ได้ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นสื่อมวลชนในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ตลอดจนมีทักษะภาษาอังกฤษด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานและทำงานต่อไปในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างรายวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษา และต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน อย่างเช่น … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา      งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว     … Continued

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561      สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ บูลลี่ โบว์ ชั้น 4 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  และเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการเพื่อเด็กไทยของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ        หากท่านใดประสงค์จะร่วมสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ครั้งนี้ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีค่าลงทะเบียนทีมละ 1,200.- บาท … Continued

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 "เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม"      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยว่า ในปัจจุบันนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังอยู่ในระหว่างการค้นหาตัวตนและความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา … Continued

ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ซ้อมแผนอัคคีภัย” ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ซ้อมแผนอัคคีภัย" ประจำปีการศึกษา 2560      ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ซ้อมแผนอัคคีภัย” ประจำปีการศึกษา 2560 โดย วิทยากรจาก ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศูนย์พิงค์นคร) ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง Assembly หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

1 2 3 4 5 13