สำนักสื่อสารองค์กร

ห้อง PG 206 / PG 208 อาคารปฐมกาล 
มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ (66+) 53851478 ต่อ 2541 - 2545 

- สำนักสื่อสารองค์กร news.payap.ac.th

- มหาวิทยาลัยพายัพ www.payap.ac.th  

- Twitter: PYUOfficial 

Facebook FanpagePYUOfficial 

- IG PYU: PYUOfficial 

- Line@payapuniversity

- Google+: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ

- Youtube: Payap University Channel

- Email: ooc.pyu@gmail.com