เอ็นทรานซ์ เดอะ ซีรีส์

Official Trailer

 

EP 6 คณะวิทยาศาสตร์

 

 

EP 1 Begin

 

EP 7 คณะเภสัชศาสตร์

 

 

EP 3 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

EP 8 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

 

EP 4 คณะนิติศาสตร์

 

EP 9 คณะเศรษฐศาสตร์

 

 

EP 5 คณะบริหารธุรกิจ