อ.ญาณิศา จันทร์เส็ง

ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 2545

 

 

 

คุณปาริชาติ ยอดทองเลิศ

 • งานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
  และวางแผนการสื่อสาร
 • งานนโยบาย แผน กลยุทธ์ ความเสี่ยง
 • งานการเงิน

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 2542

 

กมลพัฒน์

คุณกมลพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์

 • งานผลิตสื่อและสารสนเทศ

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 2543

 

วราภรณ์ วีเปลี่ยน 

คุณวราภรณ์ วีเปลี่ยน

 • งานสื่อสารสารสนเทศและภาพลักษณ์องค์กร

 

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 2541

 IMG_1559_crop

คุณสุทินีพันธุ์ จิรัสยากุล

 • งานแนะแนวหลักสูตร และ
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 2542

สุกิตติ_crop 

คุณสุกิตติ วีเปลี่ยน

 • งานสื่อสารสารสนเทศและภาพลักษณ์องค์กร
 • งานผลิตสื่อและสารสนเทศ

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 2544


IMG_1562_crop
 คุณนิพนธ์ ศิริเจริญ

 • งานบริการและธุรการ

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 2542

ณัฐพล เหล่ากุลดิลก

 

คุณณัฐพล เหล่ากุลดิลก 

 • งานผลิตสื่อและสารสนเทศ

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 2543