หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจบริการ และจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นสื่อกลางการรับแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษาและหอพัก (ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PYUSociety)