หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการสัมมนาการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการสัมมนาการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสัมมนาการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ #รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ คณาจารย์ทุกท่าน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค