หน้าหลัก     

สำนักงานศาสนกิจ จัดกิจกรรมนัดพบสำหรับ ผู้สนใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์ จากการสนทนาธรรมในชั้นเรียน สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ

sukitti ( 2023-09-29 21:49:30)

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ให้ นางสาว ป.ปัทมา คำวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์

teerasak ( 2023-09-29 10:38:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการสร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย "ต้นแบบด้านการใช้ยาหรือสมุนไพรอย่างเหมาะสมในชุมชน”

sukitti ( 2023-09-29 09:14:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 4 จาก Guangxi University of Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน

sukitti ( 2023-09-29 09:06:43)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2566

sukitti ( 2023-09-29 09:00:09)

สาขาวิชาจิตวิทยา จัดสัมมนาทางจิตวิทยา เพื่อให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์ในอนาคต "บทบาทของ AI ในอนาคต 2030"

sukitti ( 2023-09-29 08:54:08)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ร่วมกับ สถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU จัดกิจกรรมตามหาฝัน Follow your dream ครั้งที่ 7

sukitti ( 2023-09-28 09:41:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2566 รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน

sukitti ( 2023-09-28 09:18:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2023-09-28 09:17:04)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Award) และรางวัล Special award จาก WIIPA ในงาน Indonesia Inventors Day 2023

sukitti ( 2023-09-27 11:16:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียนต้นกล้า

teerasak ( 2023-09-22 15:46:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ เดอะดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนสเซ็นเตอร์ จำกัด

teerasak ( 2023-09-22 15:42:46)

องค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน มหกรรมกีฬาพายัพเกมส์ และ โครงการต้อนรับบัณฑิตแมคคอร์มิค รุ่นที่ 97

sukitti ( 2023-09-21 14:30:02)

นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดเทศกาลอาหาร "เด็กเส้น"

sukitti ( 2023-09-21 14:12:37)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Smart PYU “สร้างคุณค่าที่คู่ควรแก่บัณฑิตจบใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ”

sukitti ( 2023-09-21 13:52:07)