หน้าหลัก      วิทยาลัย / คณะวิชา / สาขาวิชา


วิทยาลัยนานาชาติ 
 
Undergraduate:
     
Information Technology
     English Communication
     International Business Management
     Hospitality Industry Management

Graduate:
     
Linguistics MA
     TESOL MA
     Teaching English to Speakers of Other Languages (International Program) Ph. D. in TESOL
     Peacebuilding PhD


วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ
     สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
     สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
     สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
     สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
     
สาขาวิชาดุริยศิลป์
     สถาบันดนตรี    
 
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
     
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
     Divinity MDiv

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
     
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ 
     
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
     สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
     
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     สาขาวิชาจิตวิทยา
     สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
     
คณะบริหารธุรกิจ
     
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
     
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
     สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
     สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน

คณะนิติศาสตร์ 
     
สาขาวิชานิติศาสตร์