หน้าหลัก      หน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
     
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักงานอธิการบดี
     
สำนักงานอธิการบดี
     สำนักงานศาสนกิจ
     สำนักนิติการ
     สำนักบริหารทรัพย์สิน
     
หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

ฝ่ายบริหาร
     
สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร
     สำนักบริหารการเงิน
     สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สำนักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
     สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
     สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  
     สำนักการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
     สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
     สำนักหอสมุด

่ายกิจการพิเศษ
     
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ
     สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ
     สำนักบริการวิชาการและวิจัย
      
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
     
สำนักวิเทศสัมพันธ์
     สถาบันภาษาศาสตร์

ฝ่ายกิจการต่างประเทศจีน
     วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ (International College for Interdisciplinary Studies)
     ศูนย์ประสานงานครบวงจรนักศึกษาจีน (Chinese One Stop Service Center)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
     
สำนักพัฒนานักศึกษา
     งานทุนการศึกษา

สโมสรเจ้าหน้าที่นักงานมหาวิทยาลัยพายัพ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ