หน้าหลัก      หน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
     
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักงานอธิการบดี
     
สำนักงานอธิการบดี
     สำนักงานศาสนกิจ
     สำนักนิติการ
     สำนักบริหารทรัพย์สิน
     หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

ฝ่ายบริหาร
     
สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร
     สำนักบริหารการเงิน
     สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    สำนักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
     สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
     สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  
     สำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป
     สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
     สำนักหอสมุด

่ายกิจการพิเศษ
     สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ
     สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ
     สำนักบริการวิชาการและวิจัย
      
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
     
สำนักวิเทศสัมพันธ์
     สถาบันภาษาศาสตร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
     สำนักพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายกิจการต่างประเทศจีน
     โครงการวิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ (International College for Interdisciplinary Studies Project)
     ศูนย์ประสานงานครบวงจรนักศึกษาจีน (Chinese One Stop Service Center)

สโมสรเจ้าหน้าที่นักงานมหาวิทยาลัยพายัพ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ