หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - แนะนำอธิการบดี

                                                                                            

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 10 ท่านได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลอเมริกา ให้เข้ารับทุนการศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจ การค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากหน่วยงาน USIS ของรัฐบาลอเมริกา โดยศึกษาดูงานในทำเนียบขาว,กระทรวงกลาโหม,มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน และอื่น ๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษาท่านเริ่มทำงานเป็นนักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)ณ ธนาคารซิตี้แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิทเวิร์ธ และมหาวิทยาลัยอาร์คันซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จนสำเร็จปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)ด้านการสอนท่านได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จากนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Faculty Leadership Development Scholarship Programโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก United Board for Christian higher Education เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อศึกษาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และประเทศเกาหลี นอกจากงานการเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานและการเงิน, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน, คณบดีคณะบัญชี การเงิน และการธนาคาร, รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน (กำกับดูแลงานกิจการต่างประเทศ) และเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ (ผู้แทนคณาจารย์) ท่านดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 2 ปี จนได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากสภามหาวิทยาลัยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป