หน้าหลัก      บุคลากร

บุคลากรสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร

  อาจารย์ ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 2545

 นางปาริชาติ ยอดทองเลิศ เจ้าหน้าที่สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 2542

 นายปริญญา ขาวสกุล เจ้าหน้าที่สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 2543

 นายณัฐพล เหล่ากุลดิลก เจ้าหน้าที่สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 2542

 นางวราภรณ์ วีเปลี่ยน เจ้าหน้าที่สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 2541

 นายสุกิตติ วีเปลี่ยน เจ้าหน้าที่สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 2544