หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะเภสัชศาสตร์ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเภสัชศาสตร์ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 11กุมภาพันธ์ 2566เวลา 10.00น. ณ โบสถ์ Henry R. Luce Chapel มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     อาจารย์ ดร. เภสัชกร ธีรพงศ์ ตั้งใจ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เผยว่า การจัดพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่มีความพร้อมจะออกฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทางเภสัชกรรม  และ เพื่อให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

     รูปแบบการจัดงานจะเป็นการนมัสการพระเจ้า เริ่มจากการ อารัมภบทธรรม สดุดี 111:10“ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิตย์”โดย อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นิจพร วิระสันติ พระวจนะสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดย ครูศาสนา กาญจนา รักสกุลใหม่ อนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ พิธีรับมอบเสื้อกาวน์ และ กล่าวกำชับให้โอวาท โดย อาจารย์ ดร. เภสัชกร ธีรพงศ์ ตั้งใจ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และกล่าวตอบรับ โดย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฐิติวรดา กัลยา ผู้แทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์