หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2566

ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2566

     สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร  รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 8.30 - 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและวิจัย เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน การอบรมสำหรับผู้สัมผัสอาหารจัดขึ้นสำหรับผู้เตรียมอาหาร ผู้ปรุงและประกอบอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้เสิร์ฟอาหาร ผู้ล้างภาชนะ และอุปกรณ์ประกอบอาหารต่าง ๆ เนื่องจากผู้สัมผัสอาหารเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้

     เนื้อหาการอบรมจะประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ หลักการและมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของ ผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สัมผัสอาหาร การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เช่น วิธีการล้างผักที่ถูกวิธี, วิธีการล้างมือ การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ, เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบ การตรวจหาบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา และยาฆ่าแมลง เป็นต้น ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ วุฒิบัตรรับรองประจำตัวผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสาธารณสุข และการการันตีคุณภาพร้านสะอาดปลอดภัย ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้

     ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนขอรับการอบรมผ่าน ลิงค์ https://forms.gle/Q6Nm1L4y81wLiaEg7 หรือ สมัครผ่านเวปไซต์กรมอนามัย https://foodhandler.anamai.moph.go.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 053 851478 ต่อ 7281 /เบอร์โทรศัพท์ 098 2465056 หรือ ID line unisearch-pyu