หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ ขอเชิญเจ้าของร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือผู้จัดการห้องอาหารทุกประเภท เข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร

ม.พายัพ ขอเชิญเจ้าของร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือผู้จัดการห้องอาหารทุกประเภท เข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร

     สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเรื่อง การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการอาหาร ซึ่งได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหาร ภัตตาคารต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักสุขาภิบาลอาหารเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและวิจัย เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซึ่งการอบรมสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารนี้ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ หลักการสุขาภิบาลอาหาร และอันตรายที่เกิดจากอาหาร และน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของ ผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เช่น วิธีการล้างผักที่ถูกวิธี, เทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ โดยใช้ชุด ทดสอบ SI-2 หรือ อ 13 (SI Medium), เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบ การตรวจหาบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา และยาฆ่าแมลง

     สถานประกอบกิจการอาหารที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ วุฒิบัตรรับรองตามกฎกระทรวงสาธารณสุข  และการการันตีคุณภาพร้านสะอาดปลอดภัย ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้
 
     ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนขอรับการอบรมผ่าน ลิงค์ https://forms.gle/Q6Nm1L4y81wLiaEg สมัครผ่านเวปไซต์กรมอนามัย https://foodhandler.anamai.moph.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 053 851478 ต่อ 7281 / เบอร์โทรศัพท์ 098 2465056 หรือ  ID line unisearch-pyu