หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรงครั้งที่ 2)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรงครั้งที่ 2)

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรงครั้งที่ 2) ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป สายสามัญเน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า) มีผลคะแนน TGAT1 TGAT2 เกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้ ผลคะแนน TGAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ผลคะแนน TGAT 2 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

     สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ : งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่)

     สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2566 เวลาการรับสมัคร 08.30 – 15.30น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานรับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     มหาวิทยาลัยพายัพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 19 เมษายน 2566 ทาง www.payap.ac.th

     การสอบข้อเขียน วันที่ 22เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 9.30น. 1 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
 
     มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 ทาง www.payap.ac.th

     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
 
     มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทาง www.payap.ac.th

     ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ทาง www.payap.ac.th

     รายงานตัวและลงทะเบียน วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00น. ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ วันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

     นักศึกษาใหม่ เข้าหอพักคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า)
2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. มีผลคะแนน TGAT1 TGAT2 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
     - ผลคะแนน TGAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
     - ผลคะแนน TGAT 2 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน     
4. มีสัญชาติไทย
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี
6. เป็นหญิง หรือชาย สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
7. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
      หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
      ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
8. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) (ด้านหน้าและด้านหลัง ) 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

**หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร. 053-242532 หรือ งานรับนักศึกษาฯ โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241