หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รอบที่ 1

กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รอบที่ 1

กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รอบที่ 1

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
     1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
     3. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
          3.1 เพศหญิง มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
          3.2 เพศชาย มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
     4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือความพิการ ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช หรือภาวะผิดปกติที่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษา และ การปฏิบัติงาน โดยขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก และ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร
 
ขั้นตอน วันที่ เวลา / สถานที่
1. การรับสมัคร  
 สมัครทางไปรษณีย์
 นำส่งเอกสารประกอบการสมัครมาทางไปรณีย์
 
ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2566
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000

วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล”
 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566
เวลา 8.30 - 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th เวลา 09.00 น.
3. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
(สอบข้อเขียน 2 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ วิชาภาษาอังกฤษ)
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เวลา 8.00 – 16.00 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
หมายเหตุ - สอบข้อเขียน เวลา 08.00 - 10.00 น.
                  - สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30 - 16.00 น.
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ 100 บาท
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 น. ทาง www.payap.ac.th
6. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
และการสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ถ.แก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 น. ทาง www.payap.ac.th
8. รายงานตัว ชำระเงินค่าลงทะเบียน และซื้อเครื่องแบบผู้เข้ารับการศึกษาฯ วันที่ 3 – 5  มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษาใหม่
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

หมายเหตุ ในวันเดียวกัน หลังจากรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้ารับการศึกษาฯ มาติดต่อซื้อเครื่องแบบ ได้ที่สำนักงานคณบดี อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้าม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

9. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 เดือนมิถุนายน 2567
(รอประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ)

เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) (ด้านหน้าและด้านหลัง ) 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)