หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนาจารย์ ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ แสดงความยินดีในนามของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

     ตลอดระยะเวลา 49 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 42,000 คน และในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 503 คน เป็นบัณฑิต 385 คน มหาบัณฑิต 118 คน

     มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ยึดมั่นใน สัจจะ – บริการ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และ ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการเรียนการสอนใน 5 คณะ 4 วิทยาลัย กว่า 58 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ หลักสูตรระยะสั้น โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

     จึงขอเชิญชวนพ่อ แม่ ญาติมิตร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เตรียมการถ่ายทอดสด พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ทาง Internet ที่ https://www.facebook.com/pyuofficial ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศ และ พิธีการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz.

กำหนดการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 หรือ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
จดหมายเชิญเข้าร่วมพิธี คลิกที่นี่

กรณีไม่เข้าร่วมพิธี คลิกที่นี่