หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 sukitti ( 2023-09-27 10:00:10)

กำหนดการซ้อม พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 sukitti ( 2023-09-25 12:58:08)

กรณีที่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร / Non-Participation in Commencement Ceremony click here. sukitti ( 2023-09-25 11:10:59)

มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งกำหนดวันรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน และการเช่าชุดครุยพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 sukitti ( 2023-09-25 10:44:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 sukitti ( 2023-09-18 10:58:43)

ประชาสัมพันธ์ การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 Application for borrowing graduation gown and robe for PYU faculty members 46th Commencement ceremony: Academic year 2022 sukitti ( 2023-09-18 09:53:04)

กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รอบที่ 1 sukitti ( 2023-09-14 12:34:31)

รับสมัคร​ชาว​ต่างประเทศ​ที่สนใจเรียนภาษาไทย หลักสูตร​ประกาศนียบัตรภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อ​สารสำ​หรับชาว​ต่างประเทศ​ ระดับต้น-กลาง รุ่นที่ 6 (หลักสูตร​ระยะสั้น) waraporn ( 2023-08-28 09:23:22)

นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 3 โครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมกับ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส waraporn ( 2023-08-22 11:27:32)

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประกวดผลงาน W6 โครงการ/กิจกรรมบริการสังคม waraporn ( 2023-06-30 12:48:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Business Administration (Business Administration for Executives) sukitti ( 2023-06-26 09:54:48)

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “100 ปี ร้อยน้ำใจไมล์ที่สอง” ระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล sukitti ( 2023-05-22 09:42:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง sukitti ( 2023-02-20 09:36:08)

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับหลักสูตรมุ่งดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม sukitti ( 2022-11-26 10:07:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาความสามารถด้านดนตรี เตรียมความพร้อม สร้างทางเลือกในการเรียนต่ออุดมศึกษา sukitti ( 2022-09-06 09:04:16)