หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ม.พายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๕ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและประสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการวิจัย

ม.พายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๕ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและประสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการวิจัย

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยพลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาทิ การสร้างศักยภาพผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษาอังกฤษและจีนสำหรับข้าราชการตำรวจ ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนายสิบตำรวจที่กำลังศึกษาในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รวมถึงการให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพเข้าฝึกงานหรือร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) อีกด้วย การผนึกความร่วมมือและการประสานประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาครั้งนี้ จะส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย รวมถึงชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป