หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จหลักสูตรทั้งสิ้น 69 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้กล่าวกำชับ ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและมอบเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ติดเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยอาจารย์ขัติยาพร คนเที่ยง กรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และอาจารย์จริยา อินทะพันธุ์ กรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Fanpage : Payap University Chiang Mai Thailand)