หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิตเพื่อเตรียมตนเองก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิตเพื่อเตรียมตนเองก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิตเพื่อเตรียมตนเองก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้แทนในการกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้บริหารพี่เลี้ยง จาก ตาก สุโขทัย ลำพูน ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา ร่วมกับคณาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษา