หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมประสานแหล่งฝึก สำหรับนักศึกษาพยาบาลฯ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมประสานแหล่งฝึก สำหรับนักศึกษาพยาบาลฯ

อาจารย์ ดร. นุชยงค์ เยาวพานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร. ศุภนารี เกษมมาลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฎิบัติงานนักศึกษา และอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมประสานแหล่งฝึก ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565