หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) เพื่อให้บุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และปลูกต้นบุนนาค อันเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ (G5-กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดำริ) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง (ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PYUSociety)