หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิด HTM Room Operation Lab ห้องปฏิบัติการห้องพัก และบริษัทจำลอง Let’s Go travel

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิด HTM Room Operation Lab ห้องปฏิบัติการห้องพัก และบริษัทจำลอง Let’s Go travel

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิด HTM Room Operation Lab ห้องปฏิบัติการห้องพัก และบริษัทจำลอง Let’s Go travel ณ อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน คุณธีรวุฒิ จรรยาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วรวุฒิกรุ๊ป จำกัด และกลุ่มบริษัทโรงแรมเดอะเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ กล่าวถึงทิศทางความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ อรอนงค์ ศรีไพโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะบริหารธุรกิจ ได้บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และกลุ่มบริษัทโรงแรม เดอะ เชียงใหม่ และ บริษัทในเครือ เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและการบริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรของบริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และกลุ่มบริษัทโรงแรม เดอะ เชียงใหม่ และ บริษัทในเครือ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ โดยการสนับสนุนและร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมด้านวิชาการและบริการวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน (On the job training) เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษา ณ บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทโรงแรม เดอะ เชียงใหม่ การสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันได้แก่ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องพัก การบริการส่วนหน้า ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลองเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และบุคลากรในเครือกลุ่มบริษัทโรงแรมเดอะ เชียงใหม่ (On campus training) ทั้งนี้ การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกัน การบริการวิชาการโดยการฝึกอบรมพนักงานบริษัทวรวุฒิกรุ๊ป และกลุ่มบริษัทโรงแรมเดอะเชียงใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานการดำเนินงานและการจัดการส่วนแม่บ้าน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทวรวุฒิกรุ๊ป กลุ่มบริษัทโรงแรมเดอะเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสมือนจริงตามรูปแบบห้องพักของโรงแรมเดอะเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริการส่วนหน้า และการดำเนินงานและการจัดการส่วนแม่บ้าน โดยชื่อ “HTM Room Operation Lab”