หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

sukitti ( 2020-09-14 11:08:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการ Payap Relaxing Space เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้พักผ่อนหรือทำงานกลุ่ม

sukitti ( 2020-09-02 09:11:39)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

sukitti ( 2020-09-02 09:09:52)

ม.พายัพ จัดโครงการ Chiang Mai Creative Days 2020 @ PYU “ทางเลือกและทางรอดของอาชีพสร้างสรรค์ ในยุค New Normal”

sukitti ( 2020-09-02 09:08:02)

ม.พายัพ จัดโครงการ Chiang Mai Creative Days 2020 @ PYU “ทางเลือกและทางรอดของอาชีพสร้างสรรค์ ในยุค New Normal”

sukitti ( 2020-09-02 09:05:18)

เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2020-08-18 16:09:48)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2020-08-18 16:09:10)

ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 404 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2020-08-18 16:08:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานฯ จำนวน 13 คน ร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562

sukitti ( 2020-08-18 16:07:26)

ม.พายัพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนา Health Tech Startup สำหรับ Laboratory Testing ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง Product Hub ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

sukitti ( 2020-08-04 09:19:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ Shanghai Normal University ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

sukitti ( 2020-08-04 09:17:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

sukitti ( 2020-07-29 09:20:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

sukitti ( 2020-07-29 09:16:21)

ม.พายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๕ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและประสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการวิจัย

sukitti ( 2020-06-01 10:18:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2020-05-25 11:17:02)