หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ Guangxi University of Foreign Languages จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-07-19 09:36:22)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้การรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์

sukitti ( 2022-07-19 09:33:50)

ตัวแทนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 8 (Blue Bird) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

sukitti ( 2022-07-07 09:47:40)

รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Shinawatra University

sukitti ( 2022-07-07 09:36:19)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-07-07 09:35:04)

คณะกรรมการบริหารสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าพบรักษาการอธิการบดี

sukitti ( 2022-07-07 09:31:08)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98 ใน พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล

sukitti ( 2022-07-07 09:28:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ต้อนรับบุคลากรใหม่ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2022-07-07 09:25:47)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ต้อนรับบุคลากรใหม่ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2022-07-07 09:21:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่ส่งภาพเข้าประกวดตามโครงการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาด DEK65PYU

sukitti ( 2022-07-07 09:20:03)

บรรยากาศความชื่นชม ยินดี พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2022-07-06 20:52:40)

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิดศูนย์สอบ Pearson PTE

sukitti ( 2022-07-06 20:48:59)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ในพิธีประสาทปริญญาบัตรออนไลน์ ณ Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China.

sukitti ( 2022-06-28 09:35:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2022-06-28 09:33:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพัฒนาสระน้ำ อาคารพันธสัญญา

sukitti ( 2022-06-28 09:30:30)