หน้าหลัก     

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมประสานแหล่งฝึก สำหรับนักศึกษาพยาบาลฯ

sukitti ( 2022-06-21 15:51:31)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชนทั่วไป"

sukitti ( 2022-06-21 15:50:28)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิตเพื่อเตรียมตนเองก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

sukitti ( 2022-06-21 15:48:23)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 256

sukitti ( 2022-06-21 15:46:15)

ศาสนาจารย์ มาริสา นิลกุล ผู้อำนวยการหน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

sukitti ( 2022-06-14 11:11:28)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

sukitti ( 2022-06-08 13:32:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท บลูมมิ่ง ซัคเซส จำกัด เพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ Smart Farm

sukitti ( 2022-06-08 13:30:42)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน และ มุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2564

sukitti ( 2022-06-08 13:27:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 51 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2022-06-08 13:25:56)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรค (CDCU) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าตรวจสอบความพร้อมของมหาวิทยาลัยพายัพ ในการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site)

sukitti ( 2022-04-06 22:32:18)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน Onsite ของมหาวิทยาลัยพายัพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

sukitti ( 2022-04-06 22:06:37)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมและเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะติดเชื้อ ให้กับพนักงานทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

sukitti ( 2022-04-06 21:52:03)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ ผู้แทนคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสรดน้ำดำหัว และขอพรก่อนเทศกาลสงกรานต์ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่งดงามบนพื้นฐานของความรักและการเสริมหนุนพันธกิจซึ่งกันและกัน

sukitti ( 2022-04-06 21:37:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2564

sukitti ( 2022-03-23 09:38:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ และประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านพยาบาลศาสตร์ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

sukitti ( 2022-03-23 09:36:10)