หน้าหลัก      วิทยาลัย / คณะวิชา / สาขาวิชาัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ 
 

Graduate:
     
Linguistics MA
     TESOL MA
     Peacebuilding PhD

วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
     
สาขาวิชาดุริยศิลป์
     สถาบันดนตรี
 
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
     
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
     Divinity MDiv


คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
     
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ