หน้าหลัก      วิทยาลัย / คณะวิชา / สาขาวิชาวิทยาลัยนานาชาติ 
 
Undergraduate:
     
Information Technology
     English Communication
     International Business Management
     Hospitality Industry Management

Graduate:
     
Linguistics MA
     TESOL MA
     Peacebuilding PhD

วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
     
สาขาวิชาดุริยศิลป์
     สถาบันดนตรี
 
 วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
     
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
     Divinity MDiv


คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
     
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
     สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
     สาขาวิชาจิตวิทยา
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์
     
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
     
คณะนิติศาสตร์ 
     
สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
     
สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์