หน้าหลัก      หน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบ
     
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานอธิการบดี
     
สำนักงานอธิการบดี

ฝ่ายศาสนกิจ
     
สำนักงานศาสนกิจ
     สำนักพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายกิจการพิเศษ
     
สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร
     สำนักนิติการ
     ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
     สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
     สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     สำนักศึกษาทั่วไป
     สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
     สำนักหอสมุดและหอจดหมายเหตุ
     สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
    
ฝ่ายบริหารและการเงิน
     สำนักบริหารการเงิน
     สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     สำนักวิเทศสัมพันธ์และการตลาดต่างประเทศ
     สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์
     ศูนย์เสริมความแกร่งด้านภาษา
     สถาบันภาษาศาสตร์
     สำนักงานทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน
     สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ
     สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
     หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา
     บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ