หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

     วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมอบทุนการศึกษาจำนวนร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาตรี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า รับบัพติศมามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรแล้ว มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย (ให้นำแฟ้มสะสมงานมาในวันสัมภาษณ์ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)
 
คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง รับบัพติศมามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน อย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการ ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การสอบคัดเลือก
การสอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ การสอบนี้เป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ของผู้สมัครว่ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์มากน้อยเพียงไร สำหรับการสอบนั้นจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบและเป็นระบบออนไลน์เพื่อเป็นการวัดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อด้วย เนื่องจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรม มีการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ควบคู่ไปการการสอนในชั้นเรียนตามปกติ ผู้สอบจะได้รับกระดาษจดบันทึกและปากกาในกรณีที่ต้องการจดบันทึกความจำ หรือเขียนโครงร่าง แต่ข้อความที่ปรากฏในกระดาษจดบันทึกนี้จะไม่สามารถนำมาตรวจให้คะแนนได้
 
สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วยวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 4 วิชา ดังนั้นแล้ว ผู้สมัครเข้าสอบทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการประเมินผลความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมจะสามารถประเมินศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษได้ก่อนเข้าศึกษาและทราบว่านักศึกษามีความบกพร่องในทักษะภาษาอังกฤษหรือไม่
 
สอบสัมภาษณ์ สำหรับการสอบสัมภาษณ์นั้นคณะกรรมการฯ จะมองไปที่บุคลิกภาพ กิริยามารยาท คำพูด การแนะนำตนเอง ทักษะการสื่อสาร และการมีมนุษย์สัมพันธ์ ว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมหรือไม่ในการเตรียมตัวเองเป็นผู้รับใช้ พร้อมทั้งยังสัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมาย นิมิต และความตั้งใจในการทำพันธกิจในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และความพร้อมในการเข้าการศึกษาต่อ รวมทั้งความคาดหวังของผู้สมัครที่คิดว่าการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนั้นจะช่วยพัฒนาตัวเองในด้านใดบ้าง
 
นอกจากนี้แล้วผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมพันธกิจของคริสตจักร หน่วยงานต่างๆ  อีกด้วยเพื่อคณะกรรมการจะได้เห็นว่าผู้สมัครแต่ละคนมีความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อเพื่อเตรียมตัวเองในการทำพันธกิจในอนาคตหรือไม่ โดยปกติแล้วการสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อผู้สมัครหนึ่งคน และมีการเรียงลำดับผู้เข้าสัมภาษณ์ตามลำดับในการยื่นใบสมัครให้กับวิทยาลัยฯ โดยในช่วงระหว่างรอการสัมภาษณ์ผู้สมัครก็จะได้ใช้เวลาในการพูดคุยระหว่างผู้สมัครท่านอื่นๆ ที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนในอนาคต
 
ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา
 
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 94,000 บาทต่อ 1 ปีการศึกษา
– ค่าเล่าเรียน 74,000 บาท/ปีการศึกษา
– ค่าหอพักและอาหาร (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์) 20,000 บาท/ปีการศึกษา
– นักศึกษาปริญญาตรีต้องอยู่หอพัก
วิทยาลัยฯ จะพิจารณาทุนให้ร้อยละ 50 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี แต่จะพิจารณาทุนตามความเหมาะสมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

หมายเหตุ
หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลา 4 ปีการศึกษาเพื่อสำเร็จหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโทใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษาเพื่อสำเร็จหลักสูตร
ใน 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาผลการศึกษา 1 ใบ
4. เอกสารรับรองบัพติศมาหรือรับรองการเป็นสมาชิกคริสตจักร
5. จดหมายรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
6. คำพยานชีวิตของผู้สมัคร (เขียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
7. จดหมายรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาจากผู้นำคริสตจักร
8. แบบฟอร์มรับรองการให้ทุนจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
9. ใบรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี จำนวน 2 ชุด
10. สำหรับผู้สมัครที่เคยเรียนที่พระคริสต์ธรรมอื่น ให้ส่งใบรับรองจากสถาบันเดิม

     ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบถามรายละเอียดโทร. 053-851478 ต่อ 240, 241