หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 (Payap University Research Symposium 2020)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 (Payap University Research Symposium 2020)

     มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 (Payap University Research Symposium 2020) ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     Payap University Research Symposium 2020 เป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่าง ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ในครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation และการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation โดยมีผู้นำเสนอผลงานอยู่ประจำจุดแสดงผลงาน สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 7202 หรือ http://symposium.payap.ac.th/