หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

     ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี เผยว่า ในปี 2562 – 2563 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ดำเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย มาครบ 45 ปี ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มากยิ่งขึ้น จึงได้มอบทุนการศึกษาเพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 4 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสมอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้
     โดยทุนการศึกษาสำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง 2.ทุนส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 3.ทุนนักกีฬา 4. ทุนความสามารถพิเศษ สมัครขอรับทุนได้ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเว้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ และ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน)
     มหาวิทยาลัยพายัพยึดมั่นในการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานของการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการมีห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย มีอุปกรณ์ครบครันเพียงพอต่อผู้เรียน โดยในปัจจุบันมีการเรียนการสอน 9 คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ 1.คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะวิทยาศาสตร์ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 6.คณะเภสัชศาสตร์ 7.คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 8.คณะเศรษฐศาสตร์ 9.คณะนิเทศาสตร์ 10.วิทยาลัยนานาชาติ 11.วิทยาลัยดุริยศิลป์ 12.วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ทุกหลักสูตรนอกจากจะได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว ยังมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพด้วย อาทิ สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความ เป็นต้น ความโดดเด่นเป็นประจักษ์ชัดแก่นักเรียนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมากยิ่งขึ้น เมื่อได้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการมากมาย ทั้งการแข่งขันตอบปัญหา การประกวดสุนทรพจน์ การบรรยายพิเศษในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ การเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จนเป็นที่กล่าวขานโดยทั่วไปถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่นำความรู้สู่โรงเรียน นำความรู้สู่ชุมชนสังคมได้อย่างแท้จริง
     สอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ที่ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 www.payap.ac.thและ Facebook Fanpage : PYUOfficial