หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด “ฝ่ากระแสดิจิทัลพลิกโลกกับเคล็ดลับการตลาดยุคหลัง 2020” (Digital Disruption in Business and Marketing World)

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด “ฝ่ากระแสดิจิทัลพลิกโลกกับเคล็ดลับการตลาดยุคหลัง 2020” (Digital Disruption in Business and Marketing World)

     สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการตลาด ด้วยการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 31 หัวข้อ “ ฝ่ากระแสดิจิทัลพลิกโลกกับเคล็ดลับการตลาดยุคหลัง 2020” (Digital Disruption in Business and Marketing World) ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการตลาดและโลกของเทคโนโลยี รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการตลาด และศิษย์เก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับนักธุรกิจมืออาชีพ โดยได้เรียนเชิญคุณสุรศักดิ์  เหลืองอุษากุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย นักวางกลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิทัล และการตลาดออนไลน์ และ Co-Founder ของบริษัท แบรนด์เบเกอร์ เป็นวิทยากร

     นางสาวพรนิตา ปานชัย นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในฐานะประธานโครงการ เผยว่า การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Disruptive Marketing กำลังแพร่หลายอย่างมากในโลกธุรกิจและการตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งอาจเข้าใจไปว่า Disruptive Marketing คือแรงโจมตีธุรกิจและการตลาด ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อธุรกิจและการตลาด โดยในความเป็นจริง Disruptive Marketing หากเข้าใจได้ถูกต้องก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อโลกของการตลาด และธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

     Disruptive Marketing หมายถึงการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และโมเดลธุรกิจแบบใหม่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและโมเดลต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม คำว่า “Disruptive Marketing” ถูกนำมาใช้ สาเหตุมาจากการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกิจ และการตลาดดิจิทัลสมัยใหม่ จึงมีความจำเป็นในการบูรณาการรูปแบบการตลาดใหม่ Disruptive Marketing ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม โดยการปฏิรูปด้านดิจิทัลจะช่วยนำทางให้การทำการตลาด ของธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจัดการใหม่ ๆ เช่นการใช้เทคโนโลยีแบบ real-time การใช้เทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ และเทคโนโลยี Cloud เป็นต้น

รางวัลการแข่งขัน
  • ทีมชนะเลิศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศและวุฒิบัตร
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศและวุฒิบัตร
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศและวุฒิบัตร
  • ทีมรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 500 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 053- 241255 ต่อ 409,7878

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 31
1. มหาวิทยาลัยพายัพ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา น่าน
4. มหาวิทยาลัยพะเยา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8. สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์
9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร