หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “พลเมืองดิจิทัลกับการเท่าทัน Fake News และ Cyberbully”

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “พลเมืองดิจิทัลกับการเท่าทัน Fake News และ Cyberbully”

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิขาการเรื่อง “พลเมืองดิจิทัลกับการเท่าทัน Fake News และ Cyberbully” ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:00-16:30 น.ห้องประชุม พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     อาจารย์กีรติ ไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เผยว่า..ทางคณะนิเทศศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านนิเทศศาสตร์ที่สามารถสะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่จริงผ่านสื่อสู่สาธารณชน จึงได้จัดโครงการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ : การเสวนาวิชาการ “พลเมืองดิจิทัลกับการเท่าทัน Fake News และ Cyberbully” ขึ้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นวิชาการแก่นักศึกษา รวมถึงสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากการเป็นผู้จัด ผู้เข้าร่วม และผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานเข้าประกวดผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาและนักเรียนได้เรียนรู้ และเสริมประสบการณ์ด้านการเท่าทันสื่อในประเด็น Fake News และ Cyberbully ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการสร้างผลงานเข้าประกวด และการเสวนาวิชาการ โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร  วรรณฤมล คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณธีรมล บัวงาม บรรณาธิการ มูลนิธิสื่อประชาธรรม  อาจารย์ ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง  ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ ดร.อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา กันทะเสนาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และอาจารย์พิเศษด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร โดยการเสวนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเรื่อง “พลเมืองดิจิตอลกับการเท่าทัน Fake News” และช่วงที่สอง เรื่อง “สร้างสรรค์พลเมืองดิจิตอลที่เท่าทัน Cyberbully”
     ในช่วงท้ายของการเสวนาวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีทัศน์ ความยาว 2 – 3 นาที ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ภายใต้แนวคิดเรื่อง “สร้างสรรค์พลเมืองดิจิทัลเท่าทัน Cyberbully” อีกด้วย โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 12:00 น. ที่ https://www.facebook.com/CommunicationsArtsPayapUniversity/ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 7516 หรือ www.payap.ac.th