หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562”

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562”

     สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562” ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะนิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในการการอบรมการขับขี่ปลอดภัย เป็นการแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทางหลวง ป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ การขับรถอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษา มารยาทในการขับรถ สาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติแนะแนวความรู้เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการสาธิตแนะแนวความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยมีกำหนดการดังนี้
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องสัมมนาคณะนิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก
09.00 – 11.00 น. - อธิษฐานขอการทรงนำ โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
- กล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ธนะ  เนตรศุภลักษณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ภารกิจพัฒนานักศึกษาและนิติการ)
 
 
 
 
- แบบทดสอบก่อนการอบรม
การอบรม ช่วงที่ 1 (บรรยาย)“การขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น”
รับฟังการบรรยาย โดย
- เรียนรู้สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
- กฏจราจร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ระเบียบวินัยการใช้ทางร่วมกัน
การอบรม ช่วงที่ 2 (ปฏิบัติ) มารยาทในการขับขี่
   - ฐานทดสอบการเดินข้ามถนนในรูปแบบเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา
   - ฐานคนเมา
   - ฐานจุดบอดของรถ
- แบบทดสอบหลังการอบรม
- มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร
  เสร็จสิ้นกิจกรรม
 
     จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนพสิทธิ์  ใจดี โทร. 321