หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 2 อัตรา
 
คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
4.มีความพร้อมเข้าศึกษา หรือกำลังต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
5.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุผลการทดสอบไม่เกินกว่า 2 ปี โปรดแนบเอกสารหลักฐานมาด้วย)
6.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพด้านการสอน และยินดีทำผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 
ผู้สนใจโปรดกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งมายัง สำนักงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563