หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศเรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2563

     ด้วย มหาวิทยาลัยพายัพ มีความประสค์จัดทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 102 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053-851-478 ต่อ 317 หรือทาง ww.payap.ac.th. ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัยพายัพ
     รายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขและรายการแนบท้ายนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้ กำหนดยื่นซองเสนอราคาให้ยื่นในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ, 2563 เวลา 13.30 - 16.00 นาฬิกา ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 102 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่)
     อนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพสงวนสิทธิ์เป็นด็ดขาด และแต่โดยฝ่ายเดียวในการวินิจฉัยคุณสมบัติของชองเสนอราคา และ/หรือ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารรายการที่ผู้สนใจยื่นเสนอราคาและมหาวิทยาลัยพายัพทรงไว้ซึ่งสิทธิเป็นเด็ดขาดในการคัดเลือกผู้เสนอราคาตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
     ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่จำเป็นต้องเบ็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
     ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563