หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 (ถือวันประทับตราเป็นสำคัญ) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
     3. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
          3.1 เพศหญิง มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
          3.2 เพศชาย มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
     4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (ไม่ตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่มีโรค ความพิการหรือความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจที่แพทย์ผู้ตรวจ หรือคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการฝึกปฏิบัติ
     5. สัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยขอรับได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     5. รูปถ่าย 1 / 2 นิ้ว หน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-242532